استایل جدول قیمت گذاری

69 تومان

برای ماه
شخصی
 • عکسهای 1 گیگابایتی
 • انتقال آنلاین ایمن
 • سبک های نامحدود
 • خدمات مشتری

89 تومان

برای ماه
کسب و کار
 • عکسهای 1 گیگابایتی
 • انتقال آنلاین ایمن
 • سبک های نامحدود
 • خدمات مشتری

99 تومان

برای ماه
تصدی
 • عکسهای 1 گیگابایتی
 • انتقال آنلاین ایمن
 • سبک های نامحدود
 • خدمات مشتری